1. Algemeen

Behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties met onze klanten.

2. Offertes

Al onze prijsoffertes zijn niet -bindend en enkel ter informatie.

Een offerte wordt definitief bindend voor beide partijen na bevestiging door ons van de goede ontvangst van de door de klant aanvaardde offerte.

Door aanvaarding van de offerte, aanvaardt de klant ook deze algemene voorwaarden.

3. Wijziging of annulering van het contract

Iedere contractuele wijziging kan aanleiding geven tot een aparte facturering.

In geval van annulering van het contract meer dan vijftien werkdagen vóór het begin van de opdracht, om welke reden dan ook, zal de klant aansprakelijk zijn voor het betalen van een vergoeding van 50% van de aanvaardde prijs offerte, inclusief BTW. In geval van annulering van het contract binnen de vijftien werkdagen voor het begin van de opdracht, zal een vergoeding van 100% van de aanvaardde prijs, inclusief BTW verschuldigd zijn.

Elke wijziging in deze algemene voorwaarden die zou voortvloeien uit een gewijzigde wet- en/of regelgeving zal onmiddellijk en onvoorwaardelijk van toepassing zijn na kennisgeving aan de klant, en dit voor alle contracten, ook diegene die vóór deze wijziging werden afgesloten.

4. Aansprakelijkheid

Met uitzondering van de aansprakelijkheid die wij uitdrukkelijk op ons nemen in toepassing van deze algemene voorwaarden, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming in de nakoming van onze contracten, behalve in geval van fraude door onszelf, onze medewerkers of aangestelden. In dit geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de bedragen die door de klant betaald werden onder het betrokken contract.

In ieder geval kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onrechtstreekse schade, nl die schade die niet rechtstreeks en uitsluitend veroorzaakt wordt door een ernstige tekortkoming van onze dienstverlening, zoals commerciële schade, verlies van een bestelling, schade aan het imago, verstoring van het bedrijfsleven, winst- of klanten derving, evenals voor alle aanspraken van derden jegens de klant waarvoor de klant zijn eigen verzekeraar zal zijn en passende verzekeringen zal afsluiten.

5. Betaling / betwistingen van facturen

Onze facturen zijn contant betaalbaar. Alle invorderings- of betwistingskosten zijn voor rekening van de klant. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met een interest van 12% per jaar evenals met een forfaitair bedrag van 10% inclusief BTW, met een minimum van € 125,00.

Om ontvankelijk te zijn moeten betwistingen schriftelijk worden ingediend binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. In geen enkel geval kan de klant het indienen van een betwisting of enig andere reden inroepen om de betaling van de factuur uit te stellen.

6. Volmacht voor het gebruik van de naam, het merk en de logo’s van de klant

Vanaf de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant, behouden wij ons het recht voor om de naam van de klant te vermelden en gebruik maken van de merken waarvoor wij werken, als referentie in onze publicitaire, commerciële en institutionele documenten (met inbegrip van onze website). De klant verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. Deze machtiging is geldig voor onbepaalde duur. Wij verbinden ons om een logo of merk van de klant onmiddellijk te verwijderen van onze website op vraag van de klant.

7. Opschorting / beëindiging

Indien de klant niet goed of niet tijdig enige contractuele verplichting nakomt, evenals in geval van faillissement, opschorting van betaling, vereffening of gerechtelijke reorganisatie, zal de klant van rechtswege geacht worden in gebreke te zijn en zullen wij de keuze hebben om zonder voorafgaande kennisgeving, de uitvoering van de contracten met de klant op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat wij in dit geval kunnen gehouden zijn tot het geven van enige vooraf gaande kennisgeving of schadevergoeding.

Contracten voor een vaste duur zijn niet opzegbaar. Indien de klant dit soort contract voortijdig beëindigt, is hij gehouden om het volledige bedrag te betalen zoals voorzien in het contract.

Indien de klant een overeenkomst van onbepaalde duur wenst te beëindigen, moet hij rekening houden met een opzegtermijn van twee maanden. Deze termijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de klant schriftelijk kennis gaf van zijn voornemen om de overeenkomst te beëindigen.

8. Verbintenissen van de klant

De klant bevestigt uitdrukkelijk ons en onze medewerkers te dekken tegen alle schade die wij, onze medewerkers of onze aangestelden zouden kunnen lijden tijdens de uitvoering van de opdracht en die niet door onze arbeidsongevallen verzekering zou worden gedekt.

9. Niet-concurrentie – niet sollicitatie

Door het afsluiten van een contract met ons verbindt de klant zich ertoe om op geen enkele wijze de medewerking van onze medewerkers te solliciteren en om van hen geen enkele werkaanbieding of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking te aanvaarden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en dit voor de ganse duur van onze contracten met de klant en voor een periode van 1 jaar vanaf het beëindigen van onze laatste opdracht voor de klant.

In geval van een schriftelijke toestemming, zal de klant een contract met de medewerker in kwestie slechts afsluiten na betaling aan ons van een forfaitair bedrag van € 2.000 exclusief BTW.

Elke inbreuk op dit verbod geeft ons onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving recht op een vaste vergoeding van € 10.000 exclusief BTW, onverminderd ons recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

10. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle geschillen over het bestaan en / of de (niet-) uitvoering van onze contracten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van onze zetel, gevestigd in 5100 WEPION, Chemin de Matines, 22. Enkel het Belgische recht is van toepassing.